Modelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maple

Autor: 
Jan Luhan, Veronika Novotná

Tato práce představuje možnosti, které nabízí software Maple při řešení ekonomického modelu pomocí diferenciálních rovnic. Článek se zabývá modelem, který vyjadřuje vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti a který se stal známý jako Phillipsova křivka. Ekonomická teorie je popsána v úvodu kapitoly a slouží jako podklad pro formulování vztahů ekonomických veličin, které jsou dalším předmětem výzkumu. Z hlediska matematiky vede model k řešení systému obyčejných diferenciálních rovnic. Dále jsou v článku popsány některé základní nástroje pro práci s diferenciálními rovnicemi v Maple. V závěru dokumentu je uveden příklad řešení matematického modelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maple.

Text ke stažení: