Systémová integrace 2-příloha/2011

Rok: 
2011
Ročník: 
18
Číslo: 
2-příloha
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

toto číslo časopisu je specifické tím, že obsahuje výlučně příspěvky z konference Systémová integrace, která se konala ve dnech 6. a 7. června 2011 v Paláci Žofín. To je důvodem i pro to, že toto vydání časopisu je označeno nikoli běžnou identifikací, ale jako příloha. Jejím obsahem jsou příspěvky a články, které jsou na konferenci zařazené do programu, resp. přednášené, ale i ty, pro které již nezůstal dostatečný časový prostor.
Pořadateli konference jsou Vysoká škola ekonomická, Česká společnost pro systémovou integraci a dále profesní sdružení CACIO, ISACA, SOCIRECR a SSSI. Jejím podtitulem je Role ICT při zvyšování konkurenceschopnosti firem a státu. Příspěvky vesměs odpovídají zaměření uvedeného podtitulu a jsou převážně, pokud to organizační podmínky dovolily, rozčleněné podle jednotlivých programových bloků. Hlavní zaměření bloků a vymezení jejich obsahu je předmětem dalších částí tohoto úvodního textu.
Konkurenceschopnost ČR a služby veřejné správy
Příspěvky tohoto bloku převážně reagují na stav, kdy úroveň služeb veřejné správy v ČR je v řadě koncepčních a analytických dokumentů označována za jednu z hlavních bariér zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Služby veřejné správy nejsou jasně definovány, standardně provozovány, nejsou známy jejich náklady, nemají standardizovanou a integrovanou ICT podporu atd. Je tedy nutné hledat cesty zvyšování efektivity a transparentnosti služeb veřejné správy, řešit jejich racionální organizační i technologickou realizaci, definovat jejich standardy, analyzovat a posuzovat různé alternativy jejich efektivní ICT podpory.
Enteprise Architecture a její inovační potenciál
Jedním z úkolů vrcholového managementu podniků a informačních manažerů je promítat jejich strategické záměry na jedné straně a aktuální trendy ICT na straně druhé do informační strategie a jednotlivých strategických úloh a aktivit. Úlohou architektů podnikových informačních systémů je vytvářet provázanou koncepci rozvoje podnikové informatiky ve všech podstatných souvislostech. Takto formulovaná koncepce nabývá podobu podnikové architektury, resp. Enterprise Architecture (EA) a jejím smyslem je transformovat definované podnikové cíle do realizovatelných řešení. Blok věnovaný podnikovým architekturám má ukázat inovační potenciál EA nejen v rovině dosahování souladu byznysu a ICT, ale také při využití EA v navazujících aplikačních, informačních a technicko-technologických rovinách. Dnes nejuznávanějším metodickým přístupem v této oblasti je TOGAF (The Open Group Architecture Framework). Významným metodickým zdrojem je také řada dokumentů ISACA zaměřených do oblasti ICT Governance. Využití architektonických standardů v podnikové praxi je rovněž součástí programu tohoto bloku.
Aplikace a technologie strategického významu
Konkurenceschopnost podniků je z informatického pohledu ovlivňována zejména softwarovými aplikacemi. Získání konkurenční výhody typovými aplikacemi je limitováno v podstatě srovnatelnou technologickou základnou a zhruba srovnatelnou funkcionalitou standardních aplikací. Proto zákazníci hledají takové aplikace, které budou znamenat co nejvyšší přidanou hodnotu a nejvýznamnější zvýšení kvality a výkonnosti podnikové informatiky a tedy i kvality řízení podniku a jeho obchodních a dalších aktivit. Otázkou pak je, jak tyto aplikace definovat a najít, jak je efektivně implementovat a zejména je pak co nejlépe využít pro naplnění cílů firmy. Možnostem hodnocení a výběru strategických aplikací a příkladům některých z nich je věnován tento programový blok.
Řízení informačních aktiv, jejich rizik a kontinuity
Kontinuita podnikání je jedním z nejdůležitějších parametrů podnikové informatiky. V dnešní ekonomice jsou mnohé podnikové procesy přímo závislé na správné funkčnosti informačních technologií. Proto je nezbytné sledovat, předvídat a vyhodnocovat možné výpadky informačních systémů a technologií, plánovat postupy v situaci, kdy k nim dojde a plánovat, zadávat a navrhovat IS/ICT tak, aby obnova v případě výpadku byla adekvátní tomu, co podnik ještě akceptuje z hlediska ceny, času obnovy či možné ztráty dat.
Cloud Computing: Příležitosti a výzvy
Cloud  computing  je nový přístup k řešeni podnikové informatiky, který zahrnuje SaaS (Software as a Service),  PaaS (Platform as a Service) a IaaS (Infrastructure as a Service). Je zřejmé, že cloud computing bude mít významný vliv na podnikovou informatiku, ale z hlediska zákazníků uživatelů zůstává ještě řada problémů. Příspěvky v bloku se věnují diskusi příležitostí a výzev cloud computingu se specifickým zaměřením na situaci v České republice.
Právo a IT
Právní prostředí a vývoj legislativy významně ovlivňuje nejen trh, ale samozřejmě i fungování subjektů na trhu ICT. Informační technologie přinášejí stále nová řešení, ale současně otevírají mnoho právních problémů, které nejen že nemají jasné řešení v současném právním řádu, ale dokonce ukazují i řadu problémů, u kterých je třeba právní řešení teprve hledat. Pro účastníky smluvních vztahů na straně podnikatelských subjektů i na straně orgánů veřejné správy tato situace trvale přináší svá rizika. Blok se snaží na tato rizika nejen upozornit, ale také nabídnout možné různé varianty řešení.
Sociální síť IT odborníků, univerzit a firem
Spolupráce mezi praxí a akademickým sektorem je po řadu let zatížena mnoha koncepčními i organizačními problémy. Příspěvky bloku se zaměřují na způsoby a možnosti, které by mohly danou situaci v oblasti ICT zlepšit. Patří k nim i existující či připravované programy podpory (TAČR, MPO, Czechinvest a další) a rovněž připravovaná sociální síť informatiků ČR. S tím souvisí také vytipování oblastí, ve kterých bude spolupráce univerzit a praxe nejpřínosnější.

Rada ČSSI, ediční rada časopisu i programový výbor konference SI 2011 věří, že přednášky na konferenci i publikované příspěvky přispějí k jejímu hlavnímu tématu, tedy zvyšování konkurenceschopnosti naší ekonomiky s pomocí ICT.

Jan Pour
šéfredaktor časopisu