Systémová integrace 2/2010

Rok: 
2010
Ročník: 
17
Číslo: 
2
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám druhé a tedy i prázdninové číslo našeho časopisu. Současně je to i číslo, které je tradičně zařazeno v harmonogramu ČSSI po konferenci Systémová integrace, jejíž osmnáctý ročník se konal od 8. do 9. června v pražském paláci Žofín. Na konferenci bylo registrováno téměř 400 účastníků, v tradičním zastoupení dodavatelských a uživatelských společností vč. státní správy i zastoupení akademické sféry.

Po zahájení konference presidentem ČSSI, Prof. Voříškem, se v úvodním projevu premiér Ing. Jan Fischer zabýval současnými výzvami, před kterými stojí česká společnost i ekonomika a jakou pozici při jejich naplňování hrají a budou hrát informační technologie. Jedním z klíčových faktorů efektivního a reálného využití ICT v rozvoji společnosti i posilování konkurenceschopnosti ČR vidí zvyšování kvalifikace na všech úrovních školství a orientaci na vysokou podporu vědy a výzkumu. Obdobnými otázkami se druhý den konference zabývala i ministryně školství Miroslava Kopicová. V kontextu těchto globálních otázek, tj. vazeb ICT a národní ekonomiky se na konferenci presentovala i studie Digitální cesta k prosperitě, jejímiž hlavními nositeli byly VŠE Praha, ČSSI a ICT Unie. Z obou uvedených přednášek i další diskuse bylo zřejmé, že taková iniciativa se ukázala jako velmi účelná, neboť identifikovala klíčové problémy účelného uplatňování informačních a komunikačních technologií v naší praxi a ukázala i možné cesty řešení.

Z dalšího programu přednášek a případových studií je dobré upozornit na přednášku Prof. MUDr. Františka Koukolíka, předního českého vědce v oblasti neuropatologie, který se zabýval otázkami vědomí, inteligence, znalostí a jejich využití. Právě taková špičková přednáška z discipliny mimo, ale přesto související s ICT byla pro obsah konference velmi výrazným přínosem. Většina dalších přednášek se orientovala na problémy rozvoje celého ICT sektoru a jeho vlivu na konkurenceschopnost státu, na efektivitu a bezpečnost veřejné správy a hospodářských subjektů, neboť to byla i předem definovaná hlavní témata letošní konference. Tyto a přednášky z dalších programových bloků systematicky doplňovaly případové studie z praxe presentované téměř dvěma desítkami společností, partnerů konference. Rozsahem témat, počtem účastníků, úrovní přednášek i diskusí i společenským charakterem naplnila konference svá očekávání a opět se zařadila mezi nejvýznamnější informatické akce konané v ČR v tomto roce.  Další detailnější informace o průběhu konference i obsahy jednotlivých příspěvků jsou jako obvykle k dispozici na adrese http://si.vse.cz .

Pokud jde o příspěvky tohoto čísla, lze je souhrnně charakterizovat orientací na řízení a ekonomiku podnikové informatiky, hodnocení investic do ní a v souvislosti s tím i plánování jejího rozvoje, resp. v aktuální terminologii IT Project Portfolio Management, jak ukazuje hned úvodní příspěvek Libora Měsíčka. Toto číslo se snaží reagovat i na současný intenzivní zájem teorie i praxe o problémy podnikových architektur, a to příspěvkem Libora Gály.

Na závěr přeje Rada ČSSI a Ediční rada časopisu všem členům a čtenářům časopisu příjemné a klidné strávení letošní dovolené a po ní se opět těší na setkání při dalších odborných akcích České společnosti pro systémovou integraci.

Redakce časopisu