Systémová integrace 2/2011

Rok: 
2011
Ročník: 
18
Číslo: 
2
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

druhé číslo časopisu přináší, kromě svého základního obsahu, v příloze i přehled příspěvků tvořících náplň konference Systémová integrace, která proběhla ve dnech 6. a 7. června 2011 a již tradičně v Paláci Žofín. Konference se tentokrát konala pod záštitou premiéra České republiky, Dr. Petra Nečase. V jejím úvodu vystoupil s přednáškou zaměřenou především na makroekonomické a společenské aspekty Prof. Jan Švejnar. Následně pak Prof. František Koukolík, náš nejvýznamnější neuropatolog, se zabýval otázkami souvisejícími se znalostmi lidí, jejich rozvojem, psychikou atd. Již z těchto přednášek lze usuzovat na interdisciplinární charakter celé konference, který si snaží udržet již několik posledních let.

Nejvýraznější pozornost byla na konferenci věnována otázkám výkonnosti veřejné správy, úrovni využití informatiky v této oblasti a jejímu vlivu na výkonnost a konkurenceschopnost celé české ekonomiky. Je to dáno zejména tím, že právě služby veřejné správy, včetně těch informatických, představují pro Českou republiku ve srovnání s ostatními státy EU podstatný problém a omezení. To dokazuje většina statistik na toto téma. To byl i důvod pro vznik iniciativy na půdě České společnosti pro systémovou integraci a ICT Unie zaměřené na zkoumání problémů vztahu veřejné správy a informatiky, jejímž výsledkem byla studie připravená a oponovaná v rámci NERV a v dalších orgánech. Výsledky studie, včetně celého komplexu navrhovaných opatření presentoval na konferenci Prof. Voříšek.

Na problematiku veřejné správy a již zmíněné studie volně navazovaly příspěvky zaměřené na problematiku vysokého školství a spolupráce VŠ a praxe. Zatímco v řadě vyspělých států přináší tato spolupráce podstatné efekty a přispívá k posilování jejich konkurenceschopnosti, v ČR jsou vztahy mezi praxí a akademickým sektorem zatíženy mnoha organizačními, procedurálními a do jisté míry i legislativními problémy. Referáty na konferenci se snažily přicházet s návrhy na jejich řešení, např. vytvořením Sociální sítě IT odborníků, univerzit a firem, jak bylo patrné i z názvu tohoto celého bloku.

Program konference se samozřejmě neomezil na uvedená dvě témata, ale postihl aplikační i technologické aspekty celé podnikové informatiky, např. aktuální otázky využití cloud computingu v praxi, řešení podnikových architektur a na ně navazující další informatické koncepty atd. Součástí programu byla již tradičně tématika právních otázek podnikové informatiky pod vedením předních specialistů v této oblasti, Prof. Vladimíra Smejkala a Dr. Martina Maisnera.

Konferenci navštívilo přes 300 účastníků z nejrůznějších sektorů české ekonomiky. Texty většiny příspěvků lze nalézt v již zmíněné příloze tohoto čísla časopisu.

Rada ČSSI i ediční rada časopisu přeje všem svým členům a čtenářům příjemně strávený čas dovolených a těší se na setkání při dalších odborných akcích.

 

Redakce časopisu