Systémová integrace 3/2010

Rok: 
2010
Ročník: 
17
Číslo: 
3
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

dostáváte třetí z čísel letošního ročníku časopisu Systémová integrace. Z nejvýznamnějších aktivit ČSSI v posledním období je nutné zmínit studii Digitální cesta k prosperitě ČR, kterou připravil tým VŠE a ČSSI pod vedením Prof. Voříška. Obsah studie byl několikrát projednáván na zasedáních Rady ČSSI a na základě jejich výsledků postupně upravován do současné podoby. Studie již byla posuzována a diskutována i v jednotlivých centrálních orgánech, zejména na úrovni náměstka ministra financí, náměstka ministra průmyslu a obchodu, MŠMT a v rámci NERV.

Cílem studie bylo a je vytvořit základ a podnítit diskusi politiků, ekonomů, manažerů a dalších specialistů o možnostech řešení a zvyšování konkurenceschopnosti ČR na mezinárodním poli. Studie obsahuje zejména vymezení vztahu konkurenceschopnosti ekonomiky a ICT sektoru, faktorů, které na tento vztah působí, hodnocení struktury ICT sektoru z pohledu poskytovaných služeb
a vyráběných produktů, jejich vliv na konkurenceschopnost ekonomiky, analýzu vlivů ICT na výkonnost a efektivnost veřejné správy, analýzu pozice ČR ve srovnání s vyspělými státy v poskytování ICT služeb s vysokou přidanou hodnotou, návrh rámce řízení konkurenceschopnosti ČR a komplex navrhovaných opatření.

Studie Digitální cesta k prosperitě ČR zahrnuje kromě souhrnného materiálu několik dílčích doplňujících studií, a to:

  • Role ICT sektoru v hospodářství ČR,
  • Analýzu ekonomiky ČR podle míry využití ICT,
  • Pozice ČR a EU ve  světě digitální konkurenceschopnosti,
  • Efekty spojené s nasazením ICT,
  • Lidské zdroje v ICT,
  • Knihovnu případových studií inovativního nasazení ICT s významnými dopady pro společnost,
  • ICT a konkurenceschopnost České republiky.

Finální text studie i dalších doplňujících dokumentů je k dispozici na www stránkách společnosti.

Třetí číslo časopisu se vesměs orientuje na otázky ekonomiky a řízení podnikové informatiky. Z nich upozorněme např. na příspěvek V. Jecha Řízení IS/ICT se zaměřením na koloběh aktiv a lidského kapitálu v podniku, nebo článek Odpisy a pojetí software v nehmotném majetku firmy M. Maryšky, či článek Model propojení IT Governance a životního cyklu aplikace M. Ondrušky. Další oblastí zájmu tohoto čísla je zvyšování kvalifikace personálu ve vztahu k IT a z tohoto pohledu je dobré upozornit na úvahu Z. Šedivé na téma Měření efektivnosti nasazení e-learningové aplikace, nebo autorského týmu Ladislav Burita, Pavel Rosman, Radek Tejkl s názvem Preparation of Economists and Managers for Enterprise Computer Science. Samozřejmě doporučujeme pozornosti i další zařazené články orientovaná na jiná specifikovaná témata.

Na závěr přeje Rada ČSSI a Ediční rada časopisu všem členům a čtenářům časopisu pracovní i osobní úspěchy v závěrečných měsících roku 2010.

 

Redakce časopisu