Systémová integrace 1/2012

Rok: 
2012
Ročník: 
19
Číslo: 
1
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

zahajujeme devatenáctý ročník našeho časopisu a věříme, že i v tomto roce nabídneme našim čtenářům aktuální informace a zkušenosti z praxe i teorie podnikových informačních systémů a jejich aplikací a technologií. Stejně tak chceme informovat i o nejrůznějších konferencích a seminářích pořádaných Českou společností pro systémovou integraci a jejími regionálními pobočkami.

Program odborných akcí ČSSI doznává v tomto roce jedné zásadní změny, a to konference Systémová integrace, která se tradičně konala v červnovém termínu je nahrazena řadou monotématických seminářů, které ČSSI připravuje ve zhruba dvouměsíčním intervalu.
Již 9.2.2012 se konal na VŠE v Praze seminář Nové přístupy k řízení IT architektur ve veřejné správě. Odborným garantem semináře byl prof. Voříšek. spoluorganizátorem semináře byla ICT Unie. Semináře se zúčastnilo přes 200 zájemců nejen z veřejné správy, ale i z komerční i akademické sféry. S úvodním referátem vystoupil náměstek ministra financí, Dr. Zajíček a dále zástupci ministerstva vnitra, ICT unie, akademické sféry a další. V rámci semináře proběhl průzkum zaměřený na otázky řízení informatiky, s jehož výsledky seznamujeme v jednom z článků tohoto čísla. Takto obsahově zaměřený seminář se bude opakovat v Brně, jeho termín bude upřesněn na www ČSSI.

Na duben je připraven seminář na téma Competitive Intelligence aneb jak vyhrát v konkurenčním boji, odborným garantem semináře je prof. Molnár. Program i přihláška na seminář je k dispozici na www stránkách ČSSI http://www.cssi.cz/cssi/seminare. Seminář se koná opět v Praze na VŠE.
Ve dnech 23-25/5/2012 se v Ostravě bude konat tradiční konference Tvorba softwaru 2012, program a další informace k této konferenci jsou publikovány na adrese http://www.cssi-morava.cz/ .

První pololetí uzavře celodenní seminář zaměřený tentokrát na aktuální otázky a zkušenost z oblasti business inteligence nazvaný BI Fórum 2012. Odbornými garanty semináře jsou doc. Novotný a doc. Pour. Na semináři vystoupí zástupci předních dodavatelů BI řešení, mezi jinými Oracle, SAP, Microsoft, Profinit a další. Program semináře i přihláška budou na www ČSSI zveřejněny na začátku května. Seminář se koná 1/6/2012 v Praze na VŠE.
V tomto čísle je většina článků věnována problematice vývoje, implementace a užívání informačních systémů v organizacích. Jde zejména o problematiku složitosti IS (článek I. Holuba), podpory udržitelného rozvoje prostřednictvím IS (článek kolektivu J. Basla) a  tzv. „branšových“ řešení (článek kolektivu P. Sodomky). Z hlediska vývoje IS jsou zajímavé příspěvky A. Buchalcevové, R. Hauptvogela a V. Selčana, věnované životnímu cyklu podnikové architektury a servisně orientovaným architekturám. Současným trendům využití sématického webu pro podporu řízení znalostí
v organizacích se věnuje článek Z. Molnára. Rada ČSSI i Ediční rada časopisu se těší na setkání se svými členy a čtenáři při seminářích a dalších odborných akcích.

Redakce časopisu