Systémová integrace 4/2009

Rok: 
2009
Ročník: 
16
Číslo: 
4
ISSN: 
1210-9479

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám čtvrté a poslední číslo časopisu Systémová integrace v roce 2009. Tentokráte je poněkud rozsáhlejší, což je ale vždy na konci roku obvyklé. Jak je z obsahu patrné, je skladba příspěvků velmi pestrá pokrývající témata od analýz trhu aplikací ERP, ECM a dalších, přes řešení architektur podnikové informatiky až po otázky rozvoje kvalifikace nejen současné generace, ale i seniorů v rámci University 3. věku.

Na tomto místě bychom rádi upřesnily další informace ohledně připravované konference Systémová integrace, která se v roce 2010 bude konat již poosmnácté. Konference se uskuteční tradičně v Paláci Žofín a záštitu nad ní převzal pan premiér Fischer. Premiér Fischer také na konferenci vystoupí a stejně tak i paní ministryně školství a tělovýchovy Kopicová. V této souvislosti chceme upozornit na posun v termínu konference, a to ve dnech 8. – 9. 6.2010 právě s ohledem na plánované vystoupení premiéra Fischera. Výzvy pro zaslání referátu na konferenci SI (CFP) byly již rozeslány, jinak tato i další detailní informace o konferenci jsou průběžně k dispozici na adrese http://si.vse.cz .

Česká společnost pro systémovou integraci se v současnosti rozhodující měrou podílí na novém projektu Budoucnost ICT sektoru v ČR, na kterém se kromě ČSSI účastní i VŠE a SPIS. Garantem projektu je Prof. Voříšek, presi-dent ČSSI. Projekt bude řešen pod záštitou předsedy vlády Jana Fischera. Výstupem projektu bude komplexní studie, jejímž cílem je navrhnout cesty, jak pomocí ICT a vzdělání zvýšit konkurenceschopnost ČR. Projekt vychází ze statistik informační společnosti a z odhadů přínosu ICT sektoru k HDP a srov-nání ČR se světem. Součástí studie bude několik případových studií zaměře-ných na multiplikační efekty využití ICT v různých sektorech ekonomiky. Hlavní součástí studie bude návrh opatření pro vytvoření prostředí s efektivnějšími dopady ICT na ekonomiku. Dopady studie a navrhovaných opatření se očekávají v následujících aspektech - ekonomiky, zaměstnanosti, vzdělanosti obyvatel, snížení korupčního prostředí, kultury a mezilidských vztahů.

Rada ČSSI a Ediční rada časopisu se těší na setkání s členy ČSSI, na jejich příspěvky do časopisu, na konference a odborné akce pořádané ČSSI, případně i náměty na další její aktivity.