Management

Management

Metriky integrovaných podnikových dat v kontextu SME

Autor: 
Daniel Vodňanský

Outsourcing IT v prostředí českých středních a základních škol

Autor: 
Lukáš Daněk

Práce přináší čtenáři náhled na aktuální stav financování rozvoje a správy ICT na základních a středních školách, poukazuje na problémy, které školy v souvislosti s ICT řeší a navrhuje jejich řešení změnou sourcingu ICT. Pro účely práce byl proveden kvalitativní průzkum formou interview na pěti školách, kde byl zkoumán aktuální stav a následně vhodnost navrhovaného řešení. Práce navrhuje využívání outsourcingu a sdílených ICT služeb na zajištění ICT na základních a středních školách, popisuje koncept SLA pro takovéto služby a zároveň poukazuje na finanční zdroje v prostředcích škol, které je možné na outsourcing a sdílené ICT služby využít.

Complexity management - a gap in current methodologies

Autor: 
Ilja Holub

This article follows up on the author's 2010 article "How and why complexity arises in IS" in the magazine Systémová integrace (Systems Integration), which dealt with IS complexity as an important challenge for informatics, presenting a definition of complexity and describing the mechanisms by which it arises and its effects on an enterprise. The article also included a questionnaire study, through which several hypotheses were tested. In 2016 the author conducted a new study, using the same questions as in 2010 for one part and for the other part adding several other related questions on the reasons by which complexity arises in information systems and which methodologies are used for complexity management.
 

Architektury eGovernmentu ve vztahu k jeho výkonnosti

Autor: 
Jana Fortinová

Intellectual Property Audit: základní rámec pro provádění auditu duševního vlastnictví

Autor: 
Zdeněk Molnár, Jan Černý

Článek pojednává o patentových informacích coby nedílné součástí informační obsahové analýzy v oblasti Competitive Technical Intelligence z pohledu práva, životního cyklu a následně konkrétním příkladům využití patentových informací pro firmy a na základě dosavadní praxe navrhuje strukturu pro provádění auditu duševního vlastnictví ve společnostech s využitím doporučených informačních zdrojů. První část analyzuje patent jako právní entitu, druhá část zkoumá patentový dokument z hlediska procesu zveřejňování informací, třetí část se zaměřuje na informační zdroje patentových dokumentů pro zjišťování právního stavu patentových dokumentů a poslední část dává do souvislostí informace o duševním vlastnictví v rámci Intellectual Property Auditu.
 

Stanovení kritérií pro vyhodnocení přínosu nasazení DMS v podniku

Autor: 
Dušan Brodani

Cílem práce je stanovení kritérií výběru vhodného Dokument Management systému pro podniky různých typů a maximalizovat tak přínos z jeho nasazení. Na základě komparace z nasazení dvou odlišných typů DMS v jednom modelovém podniku jsou abstrahovány kritéria, které vedou k rozhodnutí o jejich zavedení. Vyhodnocením nákladů a přínosů pro každé z řešení jsou pak určené základní ukazatele pro rozhodování, který typ systému je vhodný pro konkrétní typ podniku.

SLA v prostředí telekomunikačních konvergentních služeb

Autor: 
Štěpán Alexa

Pod prizmatem intenzivního rozvoje oblasti konvergentních služeb roste komplexita otázek spojených se zajištěním souladu mezi očekáváním zákazníkao úrovni a kvalitě poskytované služby na straně jedné a zajištěním této úrovně kvality výrobci, zprostředkovateli a poskytovateli služeb na straně druhé. Tato práce před- stavuje v první části širší teoretický rámec pro pochopení souvislostí při hodnocení úrovně poskytovaných služeb.

Syndikovat obsah