Management

Management

Možnosti rozhodování v řízení výkonnosti eGovernmentu

Autor: 
Jana Fortinová

Konceptuální model zajišťování a prokazování shody v prostředí BPMS a SOA

Autor: 
Ivana Šabatová

Zajišťování a prokazování shody procesů a služeb s regulatorními požadavky, standardy a s požadavky businessu se stává komplexní úlohou zejména v prostředí vysoce regulovaném s vysokou mírou dynamiky změn. Tento příspěvek představuje koncept kontinuálního řízení shody v servisně orientovaných systémech se zaměřením na využití pokročilých nástrojů pro automatizaci procesů. Konceptuální model zajišťování a prokazování shody v prostředí BPMS a SOA je návrh postupu inspirovaný známým Demingovým cyklem (Plan – Do – Check – Act). Jedná se o rozpracování metodiky zajišťování shody vytvořené v rámci verifikace návrhu algoritmu shody publikovaného v Journal of System Integration Šabatová (2015).

Problém neznalosti smluvních vztahů při řízení projektu

Autor: 
Zora Říhová

Článek diskutuje nutné právní povědomí projektového manažera, které může značně ovlivnit průběh projektu. To se týká obsahu smlouvy, tedy předmětu, harmonogramu, pracnosti, součinnosti a dalších aspektů, podle kterých se bude projekt řídit. Právní povědomí u projektových manažerů v oblasti IT bývá malé. V článku je uvedeno nezbytné právní minimum pro řízení projektu a také jsou uvedeny nejčastější problémy projektového manažera v právní oblasti při řízení projektu.

Průzkum využívání informačních zdrojů pro Competitive Intelligence v českých firmách.

Autor: 
Jan Černý, Zdeněk Molnár, Kateřina Hawlová

V článku jsou prezentovány výsledky průzkumu, který se zaměřil především na zmapování a kategorizaci informačních zdrojů pro řešení úloh Competitive Intelligence a na identifikaci subjektů, které ve firmách tuto činnost provádějí. Zkoumána byla jednak intensita využívání těchto zdrojů a také podíl externích organizací na této činnosti. Z hlediska zdrojové základny se ukázal jako nejvíce zastoupený internet a proto byla zkoumána odpověď na otázku, jaké informace firmy na internetu a na sociálních sítích nejvíce vyhledávají.

Srovnání obsahu a charakteru procesů metodik ITIL, COBIT a MBI

Autor: 
Marek Samec

Tento článek nabízí srovnání zahraničních metodik COBIT 5 a ITIL 2011 s metodikou MBI vyvíjenou na KIT VŠE. Jako základ pro komparaci metodik jsou použity existující rešerše, zabývající se touto problematikou. Výsledkem je aktuální srovnání posledních dostupných verzí těchto metodik dle vybraných kritérií a dále srovnání jejich referenčních procesů znázorňující zejména překryvy a rozdíly v jejich obsahu. Výsledné přehledové tabulky mohou sloužit jako užitečná pomůcka těm, kdo se chtějí v těchto metodikách rychle zorientovat a porovnat jejich obsah, oblast záběru nebo vybrat vhodnou metodiku pro podnikovou praxi. Cílovou skupinou jsou tedy např. manažeři IT, auditoři, správci IT, ale také akademici, kteří se metodikami zabývají v rámci výzkumu.

Syndikovat obsah